Projekty UE

DECOLUX s.c. Mariusz Kos, Tomasz Bielatowicz realizuje projekt pn. „Rozwój firmy DECOLUX S.C. poprzez
wdrożenie innowacji technologicznej procesowej i produktowej oraz innowacji marketingowej i
organizacyjnej.”, nr POIR.02.03.01-18-0003/18. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej 2:
Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działania 2.3
Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest skuteczne wsparcie przedsiębiorstwa w opracowaniu i wdrożeniu innowacji procesowej i
produktowej o charakterze technologicznym, jak również innowacji marketingowej i organizacyjnej poprzez
zakup proinnowacyjnych usług doradczych oraz wdrożenie inwestycji w postaci innowacyjnego rozwiązania
technologicznego (maszyna umożliwiająca automatyzację procesu produkcji).
Projekt dotyczy przygotowania do wdrożenia i wdrożenia innowacji technologicznej procesowej poprzez
wykonanie maszyny do produkcji mineralno-gipsowych paneli dekoracyjnych oraz cegły dekoracyjnej, oraz
wdrożenia innowacji produktowej – nowego produktu (cegły dekoracyjnej), przy zastosowaniu innowacyjnego
procesu. W celu skutecznego wdrożenia przedmiotowych innowacji w ramach firmy zostanie również
wprowadzona innowacja organizacyjna i marketingowa.

Wartość projektu: 541 200,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 279 000,00 PLN
Planowany okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. – 31.12.2019 r.

Twitter
X
Albo